Ensamhet
Frederik Sjöberg
s., dallo svedese
Festivaletteratura solitudine

1.

Sverige är ett stort land, glest befolkat, huvudsakligen bebott av träd. Om alla vi svenskar delade dessa träd mellan oss, broderligt, lika för alla, skulle var och en av oss bli sittande med i runda tal 10 000 träd. Tio tusen.

2.

Städer har vi inte haft särskilt länge. Ännu helt nyligen bodde nästan alla svenskar på landsbygden, bland träden, och försökte odla jorden, vilket var svårt eftersom klimatet inte var det bästa. Kyla, mörker.

3.

Den sista stora svältkatastrofen inträffade 1867. Senare utvandrade var femte svensk till Amerika, och de som blev kvar på torp och gårdar, i skogen, flyttade så snart de kunde till städerna. Unga kvinnor först, sedan män.

4.

Bagaget på resan var tungt. En outplånlig känsla av ensamhet och isolering. Träden, mörkret, kölden. Svenskarnas längtan efter gemenskap – värme, ljus, kärlek – var också den mycket stark. Men hur mycket händer på hundra år?

1.

La Svezia è un paese vasto, a scarsa densità abitativa, popolato soprattutto da alberi. Se tutti noi svedesi ci ripartissimo questi alberi fraternamente, in modo equo, ciascuno di noi si ritroverebbe un numero approssimato di 10.000 alberi. Diecimila.

2.

Le città sono per noi un fenomeno abbastanza recente. Fino a non molto tempo fa quasi tutti gli svedesi abitavano in campagna, in mezzo agli alberi, e cercavano di coltivare la terra, impresa ardua dato che il clima non era dei migliori. Freddo, buio.

3.

L’ultima grande carestia si verificò nel 1867. In seguito uno svedese su cinque emigrò in America e quelli rimasti nelle fattorie e nei casolari sparsi nel bosco si trasferirono appena possibile nelle città. Prima le giovani donne, poi gli uomini.

4.

Il bagaglio per il viaggio era pesante. Un’indelebile sensazione di solitudine e isolamento. Gli alberi, il buio, il freddo. Anche il desiderio di condivisione – calore, luce, amore – degli svedesi era molto intenso. Ma quante cose succedono in cent’anni?Festivaletteratura

con il sostegno di

Festivaletteratura